Lớp tiếng Trung giao tiếp cấp tốc

<p><strong>LỚP CẤP TỐC 1 K&Egrave;M 1 ( 1 HỌC VI&Ecirc;N - 1 GI&Aacute;O VI&Ecirc;N )</strong></p> <p><img alt="" src="/uploads/images/z2494890797006_a7fc4605e0862db776a342c3f61dcc1a.jpg" style="width: 600px; height: 401px;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Thời gian lưu động theo y&ecirc;u cầu của học sinh.</p> <p>Chi tiết : Bạn học tiếng Trung nhiều năm nhưng kh&ocirc;ng thể giao tiếp được đ&oacute; l&agrave; v&igrave; bạn chỉ học ng&ocirc;n ngữ v&agrave; chưa c&oacute; cơ hội để thực h&agrave;nh nghe v&agrave; n&oacute;i. Với c&aacute;c h&igrave;nh thức học nh&oacute;m bạn c&ograve;n ngại ng&ugrave;ng e d&egrave; v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; vốn từ vựng để giao tiếp, vậy phải l&agrave;m sao để giải quyết được vấn đề n&agrave;y</p> <p>Đừng ngại ng&ugrave;ng m&agrave; h&atilde;y đến với đội ngũ Gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ trung, năng động v&agrave; cực k&igrave; th&acirc;n thiện của Tiếng TRung V&acirc;n V&acirc;n Thi&ecirc;n B&igrave;nh - ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Trung &nbsp;một c&aacute;ch lưu lo&aacute;t - Với h&igrave;nh thức 1 k&egrave;m 1 - Học vi&ecirc;n sẽ được thiết chương tr&igrave;nh học ri&ecirc;ng dựa v&agrave;o tr&igrave;nh độ v&agrave; mục đ&iacute;ch học như:</p> <p>- Phỏng vấn du học, Xuất khẩu lao động , định cư nước ngo&agrave;i</p> <p>- Tiếng Trung thương mại</p> <p>- Luyện ph&aacute;t &acirc;m chuẩn</p> <p>- C&aacute;c lớp luyện thi đại Học D4, HSKK,HSK...</p> <p>Lớp học c&aacute; nh&acirc;n c&ograve;n tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n trong việc:</p> <p>- Chọn gi&aacute;o vi&ecirc;n (GV Việt Nam &amp; GV Nước Ngo&agrave;i) được đổi gi&aacute;o vi&ecirc;n cho đến khi cảm thấy ph&ugrave; hợp</p> <p>- Thời gian học linh hoạt, trung t&acirc;m hoạt động từ 9:00 đến 21:00 c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần</p> <p>- Lớp học cực k&igrave; thoải m&aacute;i v&agrave; th&acirc;n thiện, học vi&ecirc;n sẽ được chỉnh sửa ph&aacute;t &acirc;m, ngữ điệu v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng c&acirc;u...v.v.. đảm bảo học vi&ecirc;n sẽ thấy tiến bộ r&otilde; rệt sau th&aacute;ng học đầu ti&ecirc;n.</p> <p>- Bạn c&oacute; thể học 1 k&egrave;m 1 hoặc tạo 1 nh&oacute;m nhỏ để học chung với bạn của m&igrave;nh!</p> <p>- Học ph&iacute; tr&ecirc;n &aacute;p dụng cho 1 học vi&ecirc;n, nếu muốn lập nh&oacute;m nhỏ ( 2-3 học vi&ecirc;n ) c&aacute;c bạn c&oacute; thể trao đổi với gi&aacute;o vi&ecirc;n để được tạo điều kiện học tập nh&eacute;.</p> <p>!!! C&aacute;c lớp luyện thi D4, HSK, HSKK .. Gi&aacute;o vi&ecirc;n cũng c&oacute; thể đến tận nh&agrave; học vi&ecirc;n ( học ph&iacute; l&agrave; 300 ngh&igrave;n/ 90 ph&uacute;t)</p>

Để lại thông tin của bạn ngay tại đây!

Bình luận
Xem thêm:
Back to top
Liên hệ
Gọi ngay